Vrienden van Domari

Jaarverslag 2020

 In dit jaarverslag leggen we bestuurlijke verantwoording af over de bestuurlijke werkzaamheden in het kalenderjaar 2020. Dit is het achtste jaarverslag van onze Stichting.

-   De oprichting en doelstelling van onze Stichting is verwoord in ons eerste jaarverslag van 2013.  Daarin  is ook gemeld dat wij 11 september 2013 de ANBI - status hebben ontvangen.

-   Voor de doelstelling van onze stichting verwijzen wij naar genoemd jaarverslag.

-   Alle relevante documenten van onze Stichting, w.o. de Stichtingsakte, staan ook op de website.

1.  Bestuurssamenstelling.

1.  Voorzitter:                   Mevrouw. A.E.W. Steinmann.

2.  Penningmeester:        De heer C. Hekkert.

3.  Secretaris:                    Mevrouw  W.J. den Dikken - Deetman.                                                                     

Toelichting:

Medio juni heeft de heer H. Koelewijn, penningmeester, zijn functie neergelegd en alle stukken betreffende financiën, overgedragen aan de heer H.J. Eikelboom. Deze is vanaf begin betrokken als financieel adviseur bij onze stichting en was bereid om voor zeer korte tijd als interim penningmeester te fungeren.  Gelijktijdig ontstond er contact met St. “Christian Roma Support” (CRS) en na goede constructieve gesprekken is besloten over te gaan tot samenwerking met hen.  Zij zijn een organisatie welke breed bekend is met de doelgroep in Oost - Europa, en beschikt over een brede kennis en professionaliteit. De samenwerking met hen was mogelijk met behoud van onze naam en bankrekening nummer. Ook was via hen de heer C. Hekkert bereid de functie van penningmeester over te nemen.  

Onze voorzitter mevrouw C. Veldhuyzen - Brak gaf medio augustus aan gedwongen te zijn om helaas haar functie op korte termijn neer te moeten leggen vanwege haar toenemende lichamelijke klachten. Mevrouw A.E.F. Steinmann, directeur van Christian Roma Support, gaf aan bereid te zijn deze functie per direct over te nemen.  Zij zit niet in het bestuur van CRS. Hoewel in korte tijd 2 wisselingen, gaf het van beide kanten vertrouwen voor de toekomst  t.b.v. het werk voor de Domari. 

 

2.  Bestuursvergaderingen.

Het bestuur vergaderde 3 keer.

-    5 juni te Houten.      Ontbrekend hierbij de heer H. Koelewijn.

-    14 augustus te Houten.

-    18 november te Rotterdam.      

                                                                                                                                                              

Bij de laatste 2 vergaderingen was het bestuur voltallig aanwezig. Van iedere vergadering werd een verslag gemaakt met vastlegging van de gemaakte afspraken en een actiepuntenlijst voor de uitvoering van deze afspraken.

Ook over de periode van voor 5 juni is een verslag gemaakt.

3.   Comité van Aanbeveling.

Het Comité bestaat  uit de volgende personen:

-   Dr. M. van Campen, Ede. (PKN)                                                                                                                               -   Dr. Ir. J. van der Graaf, Huizen. (PKN)                                                                                                                       -   Ds. C.G. Kant, Nijkerk, (PKN)                                                                                                                                       -   Drs. I.A. Kole, Berkenwoude. (Ger. Gem.)                                                                                                                                                                                                                       -   Ds. H. Russcher, Veenendaal.  (PKN)                                                                                                                             -   Ds. A. van der Veer, Zwolle. (Chr. Geref.)                                                                                                                   -   Drs. C. de Vreugd, Nijkerkerveen, (PKN)   

Het Comité is regelmatig geïnformeerd over de voortgang van onze werkzaamheden en wordt ook betrokken bij het realiseren van onze doelstellingen, wisseling bestuur, fondsenwerving en andere zaken voor zover van belang.                                                                  

 4.  Financiën.

Tot eind 2019 was de heer H. J. Eikelboom van Questor Bedrijfsadvies Advies en registeraccountant  2 x per jaar aanwezig tijdens onze vergaderingen.  Vanuit onze nieuwe situatie, samenwerking met Christian Roma Support, is dit nu overbodig geworden.

Dit betekend dat ook voor de samenstelling en controle jaar rekening gebruik gemaakt wordt van CRS.  In goed overleg met de heer H.J. Eikelboom is het contact beëindigd met Matchpoint te Hattem.

- De jaarrekening 2019  is vastgesteld, goedgekeurd en gepubliceerd op onze website.

- De jaarrekening 2020  is in bewerking en wordt na vaststelling zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

5.  Bestuurlijke Activiteiten.

a.  Uitzien naar nieuwe bestuursleden / medewekers: Dit blijft een aandachtspunt. Tegelijk blijkt het erg moeilijk te zijn mede bestuursleden te vinden. Ondanks samenwerking met Christian Roma Support blijven we nieuwe bestuursleden nodig hebben.

b.  Fondswerving. Fondswerving was ook afgelopen jaar een van de belangrijkste bestuurlijke activiteiten. Zonder voldoende financiële middelen kunnen de beoogde doelstellingen niet worden gehaald. Opnieuw werden dan ook kerkelijke organisaties, particulieren en vele Goede Doelen stichtingen benaderd. Naast de giften en donaties van particulieren kregen de Domari  ook dit jaar ondersteuning van:

-   Stichting GAiN (Global Aid Network), Postbus 1829, 3800 BV Amersfoort. Deze stichting heeft naast andere wereldwijde doelen ook Israël als aandachtsgebied. Via hun bankrekening, onder vermelding van de specifieke code 7002, kunnen particulieren en anderen doneren voor de Domari in Jeruzalem. Stichting GAiN is zeer belangrijk voor het werk onder de Domari.

-  Kerkelijke organisaties:  Jaarlijks doen wij een beroep op een groot aantal diaconieën. Een aantal reageerden daarop positief. Enkele diaconieën hebben toegezegd om jaarlijks een bijdrage te geven.

Plaatselijke activiteiten te Nunspeet:

Oranje markt.  Er is ook nu weer een verzoek gedaan tot een  deel van de opbrengst. Echter de corona speelt hierbij een ernstige belemmerende rol.

-  Bedrijven:  De donaties van bedrijven zijn helaas verminderd.  

-  Particulieren:  Het aantal particulieren dat het werk onder de Domari maandelijks steunt met een gift is toegenomen. Daarnaast ontvangen wij giften incidenteel van particulieren. Veelal dan mede n.a.v. een bijgewoonde presentaties over de Domari in en rond Jeruzalem.

Wij zijn al deze personen en instanties bijzonder dankbaar voor hun bijdragen die het werk van onze stichting mogelijk maken.

c.  Voorlichting en publiciteit: Ook in het jaar 2020 zijn onze activiteiten gericht op voorlichting en publiciteit onverminderd doorgegaan. Dit in de vorm van het geven van presentaties in het land.  Helaas is sinds de uitbraak van corona dit stil te komen liggen.

d.  Nieuwsbrief:  In oktober is onze eerste Nieuwsbrief uitgegaan. Dit willen wij 3 x per jaar blijven realiseren. Wij hopen op deze manier de gevers betrokken te houden bij het werk onder de Domari  en dat er bredere bekendheid ontstaat over de Domari in en rond Jeruzalem. Wij ontvingen hierop reeds positieve reacties.

d.   Website: Vanaf  najaar 2014 beschikken wij over een eigen website, waarop alles over onze stichting terug te vinden is, waaronder relevante rapporten. Via onze website bereiken ons regelmatig vragen.                                                                                                                                                                     

6.  Informatie vanuit het  Domari Center te Jeruzalem..

a. Lokale situatie. Evenals voorgaande jaren was er ook in 2020 sprake van onrust in het gebied van Oost Jeruzalem en in de oude stad. Dit is, helaas, een structureel gegeven. Met als gevolg impact op het werk in het Domari Center.  Zoals bekend ligt het Center aan de Shuafat Road in Shuafat. Ondanks deze hindernissen konden de scholing - en vormingsactiviteiten van de kinderen en de vrouwen voortgang vinden tot begin maart. Vanaf die periode overheerst corona het leven ook in en rond het Domari Center.  

b.  Voortgang. De voortgang van het project is mede afhankelijk van onze ondersteuning. Zowel de particuliere gevers als de private fondsen zijn minder royaal bij het geven van ondersteuning. Mogelijk doordat de nood wereldwijd blijft toenemen, hetgeen de aanvragen heeft verdubbeld. Zeker nu sinds de uitbraak van corona. Het benaderen van fondsen e.a. blijft een aanzienlijke werkbelasting. Dit blijft een punt dat continu veel aandacht en werk vraagt.

c.   Continuïteit. Mw. Sleem heeft als directeur de eindverantwoordelijkheid binnen het project.  Eveneens voor de dagelijkse gang van zaken in het Center. Ter vervanging voor basiswerkzaamheden is er iemand eveneens uit de Domari.  

7.  Bestuurlijke vooruitzichten.

 Voor het jaar 2021 willen we dezelfde punten handhaven als vorige jaren. Stabiliteit is en blijft het meest belangrijke. Eveneens dat het werk voortgang kan vinden. Hoewel we de hoop blijven houden, zijn we ons ook bewust dat in dergelijke projecten er niet vanuit kan worden gegaan dat het zich meer en meer zal uitbreiden. Zeker nu niet gezien de problematische situatie n.a.v. corona.

a.  Continue inspanning om structurele financiering te vinden zodat we beleidsmatig kunnen werken in het kader van een meerjarenbeleid.

b.  Continueren van het aantal kinderen dat deelneemt aan de scholing- en vormingsactiviteiten, afhankelijk van de beschikbare gelden. Indien mogelijk uitbreiding.

c.  Continueren van de hulp welke geboden wordt aan de vrouwen om hun ontwikkelingskansen te vergroten. Indien mogelijk uitbreiding.

d.  In samenhang met punt b en c het aantrekken / behouden van de gekwalificeerde medewerkers voor het onderwijs en de scholing,

e.  Mogelijk verder steun bieden in het formaliseren van de assistentie en ondersteuning op structurele basis voor de directeur mevr. Amoun Sleem.

f.   Werken aan het verkrijgen van inkomsten t.b.v. voedselpakketten en dekens voor de meest arme gezinnen.

8.  Financiën.

a.   Jaarrekening 2019. Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Deze jaarrekening, met de goedkeuring van de accountant, is gepubliceerd op onze website.

b.   Jaarrekening 2020.  Na de verkregen goedkeuring van de accountant zal deze op de website geplaatst worden.

9.  Domari Society. 

Onze ondersteuning is onderdeel van een bredere financiering voor de Domari Society  in Jeruzalem. Zij publiceren een eigen jaarrekening, volgens de voor hen geldende normen, waarin ook onze donaties vermeld worden.

 

In 2020 hebben wij 2 keer substantiële bedragen kunnen overmaken naar de Domari Society in Jeruzalem voor de continuïteit van het project. Er is gekozen voor 2 keer. Dit geeft vermindering in onkosten bank. 

Daarnaast waren wij in staat om 2 x een bedrag over te maken naar de rekening van mw. Sleem als donatie t.b.v. van haar werk. Dit na overleg met onze accountant, de heer H.J. Eikelboom hetgeen medio 2020 is overgenomen, zoals vermeld, door de heer C. Hekkert.

 

Nunspeet, april 2021.

 

 

Help het volk van de Domari in Jeruzalem

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jerusalem, verkeert

in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement.


Contact

Stichting Vrienden van Domari
Laan 113
8071 JJ  Nunspeet
0341-279042

NL 88 RABO 0120 1473 27
58184724

Steun ons!

Help de Domari's en doneer! De verkregen gelden komen geheel ten goede aan het volk van Domari.